Thông tin nhân sự

Họ tên: Ngô Gia Trung

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trạm Trưởng trạm Mê Linh

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.170400

Email: ngtrung@ria1.org

Địa chỉ: Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội