Thông tin nhân sự

Họ tên: Trần Thị Kim Chi

Học vị: Thạc sỹ Bệnh ĐVTS

Chức vụ: Trưởng phòng Môi trường và Bệnh Thuỷ sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tkchi@ria1.org