Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Như Sỹ

Học vị: Thạc sỹ Khoa học

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nnsy@ria1.org

Địa chỉ: Nam Đàn - Nghệ An