Thông tin nhân sự

Họ tên: Lê Thị Thu Hiền

Học vị: Thạc sỹ kế toán

Chức vụ: Phó trưởng phòng - Kế toán trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.785754

Email: thuhien@ria1.org

Thông tin chi tiết: