Thông tin nhân sự

Họ tên: Đặng Minh Châu

Học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.780939

Email: dangminhchau@ria1.org