Thông tin nhân sự

Họ tên: Hồ Thị Bích Vân

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.780939

Email: hobichvan@ria1.org