Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Thỏa

Học vị: Cử nhân kế toán

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.3840241

Email: ntthoa@ria1.org