Thông tin nhân sự

Họ tên: Đỗ Sơn Tùng

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dstung@ria1.org