Thông tin nhân sự

Họ tên: Trần Thị Kim Oanh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên

Email: kimoanh@ria1.org