Thông tin nhân sự

Họ tên: Ngô Tiến Đạt

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó trưởng phòng