Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Thảo

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Kế toán viên