Thông tin nhân sự

Họ tên: Hoàng Văn Dương

Học vị: Công nhân