Thông tin nhân sự

Họ tên: Hoàng Hải Bang

Học vị: Công nhân