Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Dinh

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Công nhân nuôi trồng thủy sản

Email: ntdinh@ria1.org