Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Ngân

Học vị: Thạc sỹ công nghệ sinh học

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ntngan@ria1.org