Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Hoa

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nthoa@ria1.org