Thông tin nhân sự

Họ tên: Đỗ Văn Thịnh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.273069

Email: dvthinh@ria1.org