Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Hồng Điệp

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nhdiep@ria1.org