Thông tin nhân sự

Họ tên: Vũ Hồng Sự

Học vị: Thạc sỹ công nghệ sinh học

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vhsu@ria1.org