Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm cá Lăng chấm

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản

Mô tả chi tiết

- Công nghệ nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trong điều kiện thay nước thường xuyên đạt năng suất 8-10 tấn/ha.
- Công nghệ nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trong điều kiện thay nước định kỳ đạt năng suất 4-5 tấn/ha.
- Đào tạo cán bộ đơn vị tiếp nhận công nghệ về lý thuyết và thực hành kỹ thuật sản xuất giống cá Lăng chấm: Kỹ thuật sản xuất thức ăn tự chế dạng ẩm; kỹ thuật quản lý môi trường, bệnh cá, …
- Cung cấp cá giống Lăng chấm.

Liên hệ: Nguyễn Đức Tuân;  DTDĐ:0946868789;   Email:ndtuan@ria1.org