Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Đánh giá tác động môi trường cho nuôi trồng thủy sản

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Mô tả chi tiết

Trung tâm Quan trắc Môi trường và Dịch bệnh Thủy sản có thể xây dựng các đề tài đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản cho các doanh nghiệp, trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu

Liên hệ: TT Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản miền Bắc 0438780099