Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Nghiên cứu về đặc điểm sinh học 1 số loài động vật đáy

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Mô tả chi tiết

Trung tâm Quan trắc Môi trường và Dịch bệnh Thủy sản có thể nghiên cứu về đặc điểm sinh học 1 số đối tượng động vật đáy, động vật phù du có giá trị kinh tế như Rươi và 1 số loài làm thức ăn cho các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế khác cho các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức khác có nhu cầu

Liên hệ: TT Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản miền Bắc 0438780099, Nguyễn Quang Chương 0982060473