Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Tập huấn đánh giá chất lượng môi trường nước

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Mô tả chi tiết

Trung tâm Quan trắc Môi trường và Dịch bệnh Thủy sản có thể tham gia tập huấn và đánh giá chất lượng môi trường nước, trầm tích trong nuôi trồng thủy sản cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khác có nhu cầu.

Liên hệ: TT Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản miền Bắc 0438780099, Võ Văn Bình 0983105537