Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Phân tích định tính và định lượng vi khuẩn, nấm trong nước, bùn đáy ao nuôi, trong sản phẩm thủy sản

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Mô tả chi tiết

Xác định tên và mật độ của các loài vi khuẩn, nấm trong nước, bùn đáy ao nuôi và sản phẩm thủy sản. Đặc biệt tập chung vào nhóm vi sinh vật gây bệnh như: Vibrio spp, Aeromonas spp, Pseudomonas spp, Streptococcus spp, Flavobacterium spp, Fusarium spp, Lagenidium spp, Saprolegnia spp, Achlya spp, Aphanomyces spp

Liên hệ: Võ Anh Tú, 0914049225, anhtu@ria1.org