Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Khảo nghiệm sản phẩm: Chế phẩm sinh học, thuốc, vaccine

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Mô tả chi tiết

Thiết kế, bố trí thí nghiệm đánh giá hiệu quả của các sản phẩm Chế phẩm sinh học, thuốc, vaccine

Liên hệ: Võ Anh Tú, 0914049225, anhtu@ria1.org