Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Tập huấn về độc tố học trong nuôi trồng Thuỷ sản

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Tập huấn

Sản phẩm của tác giả: TS. Ngô Thị Thuý Hường

Sản phẩm của đơn vị: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Mô tả chi tiết


Trung tâm Quan trắc Môi trường và Dịch bệnh Thủy sản có thể tổ chức các lớp tập huấn về độc tố học của kim loại nặng và các chất hữu cơ bền vững đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khác có nhu cầu. Nội dung tập huấn sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức của cá nhân và tập thể đối với sự nguy hiểm của các yếu tố độc hại trong môi trường nước đối với sức khoẻ của các loài thuỷ sản nuôi và đối với sức khoẻ người tiêu thụ các sản phẩm nhiễm độc đó và các biện pháp hạn chế các tác động có hại đó.

Liên hệ: TT Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản miền Bắc 0438780099, TS Ngô Thị Thuý Hường 0914028414.