Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Chuyên gia tư vấn tại Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Chuyên gia tư vấn

Sản phẩm của tác giả: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản

Sản phẩm của đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản

Mô tả chi tiết

- Cung cấp chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực sản xuất giống thủy sản;

- Cung cấp chuyên gia tư vấn thiết kế các công trình thủy sản;

- Cung cấp chuyên gia tư vấn về thức ăn, dinh dưỡng thủy sản

Liên hệ: Trung tâm Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ thủy sản, Địa chỉ: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh, ĐT: 04.38273149; Di động: 0986500149