Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Cá Chép lai V1

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Sản phẩm nuôi trồng

Sản phẩm của tác giả: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Sản phẩm của đơn vị: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Mô tả chi tiết

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm, cung cấp đàn cá hậu bị và bố mẹ đạt tiêu chuẩn, cung cấp cá bột cá hương và cá giống theo nhu cầu.

Liên hệ: Fax: 03203860732 DĐ: 0987.877.598