Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Cá rô phi đơn tính sản xuất bằng phương pháp lai khác loài (lai xa) và xử lý hormone (NOVIT)

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Sản phẩm nuôi trồng

Sản phẩm của tác giả: Lê Ngọc Khánh

Sản phẩm của đơn vị: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Sản phẩm thuộc đề tài dự án: Sản xuất cá rô phi giống đơn tính đực bằng phương pháp lai khác loài

Mô tả chi tiết

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm, cung cấp đàn cá hậu bị và bố mẹ đạt tiêu chuẩn, cung cấp cá bột cá hương và cá giống theo nhu cầu

Liên hệ: DĐ: 0912919564 Email: lnkhanh@ria1.org Fax: 03203860732