Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Cá Nheo mỹ

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của tác giả: Nguyễn Anh Hiếu

Sản phẩm của đơn vị: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Sản phẩm thuộc đề tài dự án: Nghiên cứu khả năng phát triển nuôi cá Nheo Mỹ(Ictalurus punctatus, Rafinesque, 1818) ở miền Bắc Việt Nam

Mô tả chi tiết

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm, cung cấp đàn cá hậu bị và bố mẹ đạt tiêu chuẩn, cung cấp cá bột cá hương và cá giống theo nhu cầu.

Liên hệ: DĐ: 0914778623 Email: nahieu@ria1.org Fax: 03203860732