Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Cá Chiên

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của tác giả: Võ Văn Bình

Sản phẩm của đơn vị: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc

Sản phẩm thuộc đề tài dự án: Khai thác và phát triển nguồn gen cá Chiên Bagarius rutilus Ng & Kottelat, 2000

Mô tả chi tiết

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm, cung cấp đàn cá hậu bị và bố mẹ đạt tiêu chuẩn, cung cấp cá bột cá hương và cá giống theo nhu cầu.

Liên hệ: DĐ: 0964376315 Email: vovanbinh@ria1.org Fax: 03203860732