Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Dịch vụ định danh loài cá; Làm mẫu vật tiêu bản ướt, tiêu bản khô các loài thủy sản; Tư vấn trưng bày mẫu vật thủy sinh vật.

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản

Mô tả chi tiết

Liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương; DTDĐ:0902152701; Email: ntdphuong@ria1.org