Sản phẩm, Dịch vụ

Tên sản phẩm: Đào tạo - Tập huấn về các kỹ thuật cơ bản trong Sinh học phân tử (Lý thuyết và Thực hành)

Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Dịch vụ Kỹ thuật

Sản phẩm của đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản

Mô tả chi tiết

-        Bao gồm các phương pháp và kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm sinh học phân tử: thiết kế thí nghiệm, tách chiết DNA/RNA, định lượng và định tính DNA/RNA/Protein; kỹ thuật PCR/ Nested PCR/ RT-PCR/ MultiplexPCR/ / Real-time PCR/quantitative PCR, kỹ thuật genotyping, kỹ thuật sequening

Liên hệ: Văn phòngTrung tâm Công nghệ Sinh học Thủy sản, (Điện thoại: 022.23842383 Email: vanphongcnsh@ria1.org )

Một số hình ảnh về sản phẩm

Tập huấn

Tập huấn