Đề tài, dự án

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá chép lai V1
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Đinh Văn Thành
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 500,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2010
Năm kết thúc: 2011
Tóm tắt nội dung:
  • Đào tạo nguồn nhân lực.
  • Tạo quần đàn cá bố mẹ cá chép V1.
  • Sinh sản nhân tạo và ương nuôi cá giống.
Mục tiêu:
Mục tiêu lâu dài: 
  • Nâng cao năng lực sản xuất giống và gia tăng tỷ trọng cá chép V1.

Mục tiêu cụ thể: 
  • Nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật của bên tiếp nhận;
  • Tạo quần đàn cá bố mẹ cá chép V1 có chất lượng tốt.
Kết quả đạt được:
  1. Đàn cá bố mẹ có chất lượng tốt 300 kg/mỗi cơ sở tiếp nhận công nghệ.
  2. Đào tạo được 4 cán bộ kỹ thuậ cho cơ sở tiếp nhận công nghệ.
  3. Tại mỗi cơ sở tiếp nhận công nghệ sản xuất được 1,2 triệu cá bột và 0,25 triệu cá hương tỷ lệ sống đạt 30-60%.