Đề tài, dự án

Chuyển giao công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá chày mắt đỏ
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đức Lương
Học hàm, học vị: Kỹ sư
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 400,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2010
Năm kết thúc: 2010
Địa điểm: Bến Tre, Nam Định
Tóm tắt nội dung:
  • Tại cơ quan chuyển giao: tổ chức các lớp tập huấn lỹ thuyết; Các bài giảng liên quan đến công nghệ chuyển giao; Tổ chức thực hành tại cơ quan chuyển giao.
  • Tại cơ quan nhận chuyển giao: thống kê và chuẩn bị các cơ sở vật chất tại cơ quan nhận chuyển giao; Triển khai sản xuất thử; Tiến hành kiểm tra và đánh giá kết quả sản xuất thử.
Mục tiêu:
  • Chuyển giao thành công công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá chày mắt đỏ cho 3 cơ sở sản xuất cá giống của 3 tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Ninh Bình.
  • Đào tạo lỹ thuật viên cho các cơ sở sản xuất.
  • Xây dựng được đàn cá chày mắt đỏ hậu bị và đàn cá bố mẹ đảm bảo chất lượng.
Kết quả đạt được:
  1. Các chỉ tiêu sinh sản và ương nuôi cá giống của quy trình thực hiện tại cơ quan tiếp nhận công nghệ.
  2. 200000 con cá giống cỡ 4-6 cm.