Đề tài, dự án

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống nghêu Bến Tre
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Chủ nhiệm đề tài: Chu Chí Thiết
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Cơ quan phối hợp: TT giống thủy sản Bến Tre, TT giống hải sản Nam Định.
Kinh phí: 400,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2010
Năm kết thúc: 2011
Địa điểm: Bến Tre, Nam Định.
Tóm tắt nội dung:
 • Kỹ thuật nuôi cấy tảo sinh khối.
 • Các kỹ thuật trong quy trình sinh sản nhân tạo nghêu giống.
 • Các yêu cầu trong vận hành trại giống.
 • Bài giảng về kỹ thuật lưu giữ và nuôi tảo sinh khối.
 • Bài giảng về quy trình kỹ thuật sản xuất giống nghêu.
 • Khảo sát cải tạo và nâng cấp trại giống.
 • Triển khai sản xuất thử nghiệm.
Mục tiêu:
Mục tiêu lâu dài: 
 • Chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo nghêu Bến Tre cho các địa phương.

Mục tiêu cụ thể:
 • Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo nghêu Bến Tre cho 2 cơ sở về cả lý thuyết và thực hành; 
 • Cung cấp một phần con giống tại chỗ cho ngư dân ở địa phương nuôi thương phẩm.
Kết quả đạt được:
 1. Quy trình công nghệ sản xuất nhân tạo giống nghêu Bến Tre.
 2. Mỗi cơ sở có 3 cán bộ hoặc kỹ thuật viên thành thạo nghề sản xuất nghêu giống.