Đề tài, dự án

Sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá chạch sông
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thúy Hà
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Cấp quản lý: Cấp nhà nước
Kết quả đạt được: Lưu ý: Đề tài thuộc Trung tâm Di truyền và chọn giống nay sát nhập đổi tên thành TT CN sinh học thủy sản