Đề tài, dự án

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chày mắt đỏ (Squaliobarbus curriculus Richardson, 1846)
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Phạm Đức Lương
Học hàm, học vị: Kỹ sư
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Cơ quan phối hợp: TT thủy sản Hà Giang, TT thủy sản Hòa Bình
Kinh phí: 1,364,555,000 VNĐ
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Địa điểm: Bắc Ninh, Hà Giang, Hòa Bình.
Tóm tắt nội dung:
  • Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá chày mắt đỏ để xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục trong điều kiện nhân tạo.
  • Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục cho cá đẻ nhân tạo.
  • Nghiên cứu kỹ thuật ấp trứng và xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo.
  • Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ.
Mục tiêu:
Mục tiêu chung: 
  • Xây dựng được quy trình sản xuất giống cá chày mắt đỏ; 
  • Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ.

Mục tiêu cụ thể:
  • Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống cá chày mắt đỏ; 
  • Xây dựng dự thảo quy trình công nghệ nuôi thương phẩm đạt năng suất 12 - 14 tấn/ha.
Kết quả đạt được:
  1. Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo  cá Chầy mắt đỏ đạt các chỉ tiêu tỷ lệ cá thành thục đạt 85%, tỷ lệ cá đẻ đạt trên 80%. Ương cá bột lên cá hương trong giai lưới và trong ao đất ở mật độ nuôi 150 con/m2, tỷ lệ sống 65% cá có chỉ số tăng trưởng chiều dài trên 4cm, trọng lượng cá thể đạt trên 0,6g sau 30 ngày nuôi. Ương từ cá hương lên cá giống trong giai lưới và trong ao đất ở mật độ nuôi 15con/m2, tỷ lệ sống 80%, chỉ số tăng trưởng về chiều dài đạt trên 6cm, khối lượng cá thể đạt trên 2,5g sau 30 ngày nuôi. 
  2. Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá Chầy mắt đỏ (Squaliobarbus curriculus) trong ao thành công, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi nước ngọt có giá trị kinh tế. Sau 12 tháng nuôi, tại công thức thí nghiệm có mật độ 2,0 con/m2, cá đạt 700g, tỷ lệ sống 90%, năng suất đạt 12,6 tấn/ha, hệ số thức ăn là 2,7. Kết quả nghiên cứu thí nghiệm nuôi cá Chày mắt đỏ thương phẩm trong ao là cơ sở để áp dụng mở rộng sản xuất.