Đề tài, dự án

Xây dựng mô hình nuôi cá lăng vàng (Mystus nemurus) trong lồng trên hồ chứa miền núi
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: Phân viện Nghiên cứu NTTS
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Huy
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 1,600,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2010
Năm kết thúc: 2012
Địa điểm: Nghệ An
Mục tiêu:
  • Góp phần tạo sinh kế và nâng cao đời sống của người dân miền núi
  • Xây dựng thành công mô hình nuôi cá lăng vàng: quy trình công nghệ nuôi đạt năng suất 15kg/m3, cỡ cá thu hoạch 1,3-1,5kg/con, tỉ lệ sống 60%; Mô hình đạt hiệu quả kinh tế, sản lượng cá nuôi 3 tấn.