Đề tài, dự án

Bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn gen cá anh vũ Semilabeo obscorus (Lin 1981)
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Loại đề tài dự án: Khai thác nguồn gen
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Ninh
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện NC NTTS I
Cấp quản lý: Cấp nhà nước
Cơ quan phối hợp: TT Giống thủy sản Văn Trấn, Nghĩa Lộ, Yên Bái
Kinh phí: 225,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2008
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Tóm tắt nội dung:
 • Thu thập cá anh vũ ở Na Hang-Tuyên Quang, Bắc Mê-Hà Giang và T.X Cao Bằng.
 • Thuần dưỡng 300 con cá anh vũ trong nước chảy ở Văn Trấn-Yên Bái, 500 con cá trong nước tĩnh và nước chảy ở Phú Tảo-Hải Dương.
 • Thử nghiệm mô hình nuôi thương phẩm.
 • Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và đặc điểm sinh lý cá giống.
 • Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo ở Yên Bái và Hải Dương.
Mục tiêu:
 • Phục hồi đàn cá anh vũ để phục vụ sản xuất.
 • Tạo đàn cá anh vũ bố mẹ gồm 600 con, trong đó có 300 con đực và 300 con cái. Kích cỡ cá gồm 400 con cỡ 500g-800g/con. Số cá thành thục là 300 con cá đực và 30 con cá cái. Số cá tham gia đẻ được là 20 con đực và 20 con cái.
 • Sản xuất nhân tạo được 10000 con cá giống cỡ >10g/con cung cấp cho nuôi thương phẩm.
Kết quả đạt được:
 1. Hoàn toàn có thể thuần dưỡng cá anh vũ trong điều kiện nuôi nhốt nhân tạo.
 2. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá anh vũ.
 3. Cá anh vũ Semilabeo obscurus là loài có phần bố tự nhiên ở sông Lô Gâm chảy qua địa phận của tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang; có sai khác ý nghĩa (P<0,01) so với loài cá anh vũ Semilabeo notabilis phân bố tự nhiên sở sông Bằng chảy qua Cao Bằng.