Đề tài, dự án

Tác động của Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản miền Bắc Việt Nam
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Môi trường
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo
Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Vân
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Đơn vị chủ trì: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1
Cấp quản lý: Dự án quốc tế
Năm bắt đầu: 2011
Năm kết thúc: 2016
Nguồn vốn: DANIDA
Địa điểm: Miền Bắc Việt Nam, tập trung vào các tỉnh: Quảng  Ninh, Hải Phòng, Nghệ An.
Tóm tắt nội dung: Chi tiết xin xem tại trang web : http://ica.ria1.org/Default.aspx?LangID=1
Mục tiêu:
  • Mục tiêu của dự án là đánh giá được các tác động của biến đổi khí hậu lên cơ sở hạ tầng, môi trường và an toàn sinh học của các hệ thống nuôi trồng thủy sản (NTTS) chính tại miền Bắc Việt Nam. Trên cơ sở đó, xây dựng được và phổ biến những khuyến nghị thích ứng với BĐKH cho NTTS miền Bắc Việt Nam cho cán bộ, người dân tham gia NTTS và các bên có liên quan.
Kết quả đạt được: Dự kiến kết quả đạt được:
  1. Bộ bản đồ số hóa hiện trạng nuôi trồng thủy sản ở miền Bắc Việt nam bao gồm các thông số về diện tích, loài nuôi, mật độ, qui mô đầu tư, các yếu tố thời tiết, chất lượng nước, yếu tố thủy văn và địa lý; mô hình GIS mô tả và dự báo những mức độ chịu tác động khác nhau của BĐKH tại các vùng NTTS miền Bắc Việt Nam; mô hình các kịch bản thích ứng khác nhau đối với các tác động của biến đổi khí hậu lên các hệ thống nuôi trồng thủy sản chính ở miền Bắc Việt nam.
  2. Xác định được tác động của BĐKH lên đa dạng sinh học các tác nhân gây bệnh của các loài thủy sản nuôi chính của miền Bắc Việt Nam; miêu tả tác động của BĐKH lên các hệ thống nuôi trồng thủy sản liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm của các loài thủy sản nuôi trồng; miêu tả hiện trạng sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học trong NTTS và đề xuất hướng sử dụng phù hợp cho NTTS ở miền Bắc Việt Nam.
  3. Báo cáo đề xuất về chính sách từ cấp trung ương đến địa phương. Báo cáo đề xuất về những thích ứng với BĐKH cho người dân NTTS, cán bộ địa phương những bên liên quan ở miền Bắc Việt Nam.
  4. Xây dựng và giới thiệu những mô hình trình diễn thích ứng tốt với BĐKH cho NTTS đến với người dân NTTS và cán bộ địa phương ở miền Bắc Việt Nam có xem xét đến vấn đề bình đẳng giới.