Đề tài, dự án

Lưu giữ và cung ứng giống gốc thuỷ sản
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Khai thác nguồn gen
Đề tài thuộc đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Trần Đình Luân
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 6,960,000,000 VNĐ