Đề tài, dự án

Nghiên cứu nuôi thương phẩm và thử nghiệm sản xuất giống cá Còm tại Hà Nội
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Tiến
Học hàm, học vị: Tiến Sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu NTTS 1
Cấp quản lý: Cấp cơ sở