Đề tài, dự án

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi thương phẩm và thăm dò sinh sản cá chạch bùn (Misgurnus anguilicaudatus Cantor, 1842)
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Công nghệ nuôi thương phẩm
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu cơ bản
Đề tài thuộc đơn vị: TT Công nghệ sinh học thủy sản
Cấp quản lý: Cấp cơ sở