Đề tài, dự án

Sản xuất thử nghiệm giống cá giò, cá song và cá hồng mỹ
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống Hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm đề tài: Mai Công Khuê
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh phí: 10,563,984,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2006
Năm kết thúc: 2007
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Địa điểm:
Hải Phòng
Tóm tắt nội dung:
  • Hoàn thiện công nghệ nuôi vỗ cá bố mẹ, cho đẻ, ấp trứng.
  • Hoàn thiện kỹ thuật nuôi ấu trùng.
Mục tiêu:
  • Hoàn thiện và ổn định quy trình công nghệ sản xuất giống 3 loài cá nhằm đưa công nghệ phổ biến rỗng rãi vào sản xuất.
Kết quả đạt được:
  1. Về chỉ tiêu sản phẩm: Sản xuất được 58 vạn cá giò giống, kế hoạch đặt ra là 45 vạn (đạt 129%); cá hồng mỹ: 52 vạn, kế hoạch là 50 vạn (đạt 104%), cá song chấm nâu: 33 vạn, kế hoạch đặt ra là 35 vạn (đạt 94,2%).
  2. Về công nghệ: Dự án có một bước chuyển biến tích cực về các vấn đề công nghệ trong quá trình triển khai. Hầu hết những vướng mắc về mặt công nghệ mà trước đây khi các đề tài kết thúc chưa giải quyết được thì phần lớn dự án đã giải quyết được. Thể hiện ở tính ổn định ở các đợt ương ngày càng cao.
  3. Năm 2007 đã cho đẻ thành công cá giò trái vụ.
  4. Công nghệ ương cá giò trong ao đạt tính ổn định cao. 
  5. Việc vận chuyển một đối tượng rất khó là cá giò đã được giải quyết triệt để.