Đề tài, dự án

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống thuỷ sản nước ngọt năm 2011
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Di truyền
Loại đề tài dự án: Nhiệm vụ thường xuyên
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Cấp quản lý: Cấp nhà nước