Đề tài, dự án

Khai thác nguồn gen cá Chày đất Spinibarbus hollandi Oshima, 1919 phục vụ phát triển bền vững
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Giống
Loại đề tài dự án: Khai thác nguồn gen
Đề tài thuộc đơn vị: TT Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc