Đề tài, dự án

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quan trắc và xây dựng trang web cảnh báo môi trường nông nghiệp(giai đoạn 2)
Mã đề tài dự án:
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Nghĩa
Học hàm, học vị: Thạc Sỹ
Cấp quản lý: Cấp bộ
Năm bắt đầu: 2010
Năm kết thúc: 2012