Đề tài, dự án

Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản Cu Ba giai đoạn 2009 -2012

Mã đề tài dự án:
Đề tài thuộc đơn vị: Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo
Chủ nhiệm đề tài: Phan Thị Vân
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Cấp quản lý: Dự án quốc tế
Cơ quan phối hợp: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III
Kinh phí: 2,784,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2009
Năm kết thúc: 2012
Nguồn vốn: Chính phủ Việt Nam
Tóm tắt nội dung:
  • Hướng dẫn và phổ biến công nghệ thu gom, ương tôm hùm  giống và nuôi thương phẩm tôm hùm trong lồng lưới.
  • Chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống cá rô phi đơn tính cho các trang trại giống.
  • Tổng kết dự án. 
Mục tiêu: Mục tiêu chung:
  • Nâng cao năng lực nuôi trồng thủy sản của Cu Ba góp phần đảm bảo an ninh thực phẩm quốc gia.

Mục tiêu cụ thể
:
  • Chuyển giao công nghệ sản xuất giống (hoặc thu giống) và nuôi thương phẩm một số đối tượng nuôi quan trọng của Cu Ba
Kết quả đạt được:

1. Chuyển giao công nghệ nuôi tôm hùm cụ thể: 
+ Cung cấp toàn bộ trang thiết bị phục vụ cho triển khai dự án tại Cuba
+ Xây dựng mô hình nuôi tôm hùm thương phẩm trong lồng nổi
+ Các cán bộ kỹ thuật phía bạn đã nắm vững về lý thuyết cũng như thực hành các kỹ thuật thu gom giống tôm hùm, nuôi tôm hùm thương phẩm. Tôm nuôi sinh trưởng nhanh, đây là dấu hiệu tốt cho mở rộng mô hình nuôi tôm hùm sau này. Tuy nhiên còn một nội dung ương tôm hùm giống từ tôm trắng vân chưa thực hiện được do chúng tôi không thu được con giống nào từ ba loại bẫy tôm.

2. Chuyển giao thành công công nghệ sản xuất cá rô phi đơn tính đực sử dụng hormone 17α Methyl Testosterone cụ thể: 
+ Đã kết hợp với các cán bộ của Cuba thiết kế, lập được kế hoạch và triển khai mô hình sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực.
+ Các cán bộ kỹ thuật của Cuba được tập huấn đã nắm vững về lý thuyết, thực hành và triển khai áp dụng thành công công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực sử dụng hormone 17α MethylTestosterone. Kết thúc khóa tập huấn các học viên Cuba làm bài kiểm tra cuối khóa và được trao chứng chỉ.
+ Mô hình sản xuất cá rô phi đơn tính được đã được triển khai thành công. Đây sẽ là cơ sở tốt để duy trì và phát triển công nghệ sản xuất cá rô phi đơn tính đực ở Cuba trong thời gian tới.