Đề tài, dự án

Đánh giá nguồn lợi thủy sản hồ Ba Bể làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các quy định quản lý, tái tạo nguồn lợi
Mã đề tài dự án:
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Loại đề tài dự án: Nghiên cứu ứng dụng
Đề tài thuộc đơn vị: TT Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản
Chủ nhiệm đề tài: Ngô Sỹ Vân
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Cấp quản lý: Cấp bộ
Cơ quan phối hợp: Trường ĐH KHTN-ĐHQG Hà Nội và Vườn quốc gia Ba Bể
Kinh phí: 400,000,000 VNĐ
Năm bắt đầu: 2005
Năm kết thúc: 2005
Nguồn vốn: Ngân sách SNKH
Mục tiêu:
  • Xác định nguồn lợi thủy sản hiện có (cá, thân mềm và giáp xác).
  • Đặc điểm sinh học một số đối tượng có giá trị kinh tế đang có nguy cơ đe dọa bị tuyệt chủng và xu thế biến động của chúng.
Kết quả đạt được:
  1. Các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ trong, độ pH, hàm lượng Ooxxy hòa tan trong nước…) đang sạch, song cần báo động là lượng dầu cục bộ khá nhiều.
  2. Nguồn lợi thủy sản phòng phú, đa dạng và độc đáo. 
  3. Khu hệ cá hồ Ba Bể và sông Năng mang tính chất khu hệ cá vùng nhiệt đới gió mùa thuộc vùng đông phương, phân vùng Nam Trung Hoa. 
  4. Thực trạng nguồn lợi thủy sản đang suy giảm, năng suất và sản lượng thấp.
  5. Các đối tượng nghiên cứu đặc điểm sinh học có tốc độ sinh trưởng khá cao, thịt ngon có thể thuần hóa thành đối tượng cá nuôi kinh tế và có thể được trong ao.